KONKURS MIKOŁAJKOWY LEWACKIEJ SZMATY I PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ O PATRONACH WYKLĘTYCH

Regulamin konkursu “Prawicowa polityka historyczna, czyli wasze wspomnienia z wyprawy do krainy absurdu”.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma KLS z siedzibą w ul. Monte Cassino 4/2, 70-464 Szczecin, NIP: 8521939043
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium lądowym Polski (wysyłka nagrody tylko na terenie Polski).
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’y Lewacka Szmata i Przywróćmy pamięć o patronach wyklętych, oraz udostępnienie konkursowego postu.
7. Konkurs trwa do godziny od godz. 09:37 dnia 02.12.22, do godziny 23.59. dnia 04.12.22.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’ach Lewacka Szmata i Przywrócmy pamięć o patronach wyklętych w dn. 6.12.22 o godzinie 18.00.
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’y na portalu społecznościowym Facebook znajdujących się pod adresami: https://www.facebook.com/lewackaszmata i https://www.facebook.com/przywrocmypamiecopatronachwykletych

Zadanie konkursowe
10. Zadanie konkursowe polega na opisaniu najgłupszego i najbardziej absurdalnego elementu polityki historycznej prawicy.
11. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość propozycji na każdym fanpage’u.
12. W konkursie zostanie wyłoniona jedna osoba zwycięska na każdym fanpage’u.
13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza odpowiedź konkursowa zostanie wybrana przez komisję złożoną z osób z Lewacka szmata i Przywróćmy pamięć o patronach wyklętych.
13a Dodatkowo punktowani będą rzymscy katolicy narodowości polskiej, którzy nie mają nic do powiedzenia
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

Nagroda
17. Nagrodami w konkursach jest jedna koszulka z logo Przywróćmy pamięc o patronach wyklętych, na fanpage’u Przywróćmypamięć o patronach Wyklętych, oraz jedna dowolna koszulka z asortymentu sklepu Lewacka Szmata na fanpage’u Lewacka Szmata, po jednej na fanpage.
18. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora do osób zwycięskich.
19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’u.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: lewackaszmata@gmail.com.
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – “Prawicowa polityka historyczna, czyli Wasze wspomnienia z wyprawy do krainy absurdu”).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny
27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest KLS z siedzibą w ul. Monte Cassino 4/2, 70-464 Szczecin. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Lewaka szmata i Przywrócmy pamięć o patronach wyklętych.
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’ach Lewacka szmata i Przywrócmy pamięc o patronach wyklętych.
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.